Villkor & Integritetspolicy

Användarvillkor

Dialiv AB (org.nr: 559254-3804) 

Version 1.0: 2020-11-01

Nedanstående villkor (“Användarvillkor”) gäller för användning av mobilapplikationen Dialiv (“Tjänsten”), som företaget Dialiv AB (“Bolaget”), org nr 559254-3804, tillhandahåller. Användarvillkoren godkänns av användaren (“Användaren”) som skapar ett konto (“Användarkonto”) i Tjänsten. Användarvillkoren utgör ett avtal mellan Användaren och Bolaget.

Om tjänsten​

Tjänsten, som är en mobilapplikation för iOS och Android, möjliggör för personer med diabetes att föra en digital dagbok om aktiviteter som berör diabetessjukdomen; använda databaser med livsmedel, dryck och fysisk aktivitet; använda kalkylatorer exempelvis för att beräkna kalorier, viktutveckling; få tillgång till matrecept (frukost, lunch, middag, mellanmål, dryck) anpassade för personer med diabetes samt spara information om eventuella läkemedel och uppmätta värden på riskfaktorer.

Användarens ansvar

Användaren måste ladda ner mobilapplikationen för att kunna använda Tjänsten. För att Tjänsten skall fungera som avsett måste de uppgifter som Användaren matar in vara korrekta; detta inbegriper bland annat uppgifter om ålder, kön, diabetestyp, vikt. Felaktiga inmatningar kan exempelvis leda till felaktiga beräkningar i kalkylatorerna som tillhandahålls i Tjänsten. Användaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som lämnas när Användarkontot skapas är korrekta och att de hålls uppdaterade.

Användaren är ansvarig för att ingen annan får tillgång till Användarens konto i Tjänsten. Användaren förbinder sig att inte företa åtgärder som skadar tjänsten, vilket inbegriper försök att anskaffa företagshemligheter, immateriella rättigheter eller injicera skadliga mjukvara/kod. Användaren är ansvarig för att omhändertagandet av dennes diabetessjukdom sker enligt riktlinjer och rekommendationer från den ansvarige vårdgivaren.

Tjänsten utgör ett sekundär informationslager och får inte användas för att fatta beslut om diagnostik, behandling, klinisk bedömning eller utredning av diabetes eller andra medicinska tillstånd. Bolaget är inte en vårdgivare och tar därför inget ansvar för Användarens medicinska vård.

Bolagets ansvar​

Bolaget är ansvarigt för att de verktyg som erbjuds i Tjänsten är korrekta avseende funktionalitet och innehåll. Bolaget ansvarar också för att användarens information lagras säkert och krypterat. Bolaget ansvarar inte för tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt regelverk.

Det finns ingen vårdrelation mellan Bolaget och Användaren. Bolaget är inte en vårdgivare och erbjuder inte individuell rådgivning. Omhändertagandet av din diabetes måste tillgodoses av din vårdgivare och dig. Bolaget är inte ansvarigt för eventuella skador eller förlust av information som följer av installation av mobilapplikationen.

Tredjepartsapplikationer

Tjänsten är integrerad med externa tjänster och applikationer som tillhandahålls av tredje part (“Tredjepartstjänster”). Bolaget ansvarar inte för sådana Tredjepartstjänster. Bolaget är inte ansvarigt för tekniska störningar eller andra fel som härrör från Tredjepartstjänster.

Force Majeure

Bolaget ersätter inte skador uppkomna till följd av händelser utanför Bolagets kontroll (force majeure), vilket bland annat inbegriper naturkatastrof, strejk, fel hos underlevantör eller tredje part, eldsvåda, arbetstvister, myndighetsutövande, avbrott i strömförsörjning. Användaren godkänner att Bolaget befrias från alla anspråk som kan hänföras till sådana omständigheter, förutsatt att omständigheten inte kunde förväntas och skäligen undvikas.

Integritetspolicy

Dina personuppgifter lagras i enlighet med Bolagets Integritetspolicy.

Avgifter

Eventuella avgifter för att använda tjänsten framgår när Användarkontot skapas.

Ändringar i användarvillkor och funktionalitet

Bolaget har rätt att ändra Användarvillkoren och Tjänsten. Ändringar i Tjänsten inbegriper bland annat ändringar i Tjänstens utseende, form och funktion, vilket kan påverka Användarkontot. Alla ändringar i Användarvillkor kommer meddelas via e-post 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

Tvist

Användarvillkoren utgör ett avtal mellan Bolaget och Användaren. Avtalet godkännes av Användaren när Användarkontot skapas. Avtalet omfattas av svensk rätt. Tvist med anledning av Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Integritetspolicy

Dialiv AB (org.nr: 559254-3804)

Nedanstående policy (“Integritetspolicy”) har upprättats av Dialiv AB (“Bolaget”), org nr 559254-3804, för mobilapplikationen Dialiv (“Tjänsten”). Integritetspolicyn följer Dataskyddsförordningen och beskriver hur Bolaget hanterar personuppgifter

För att sända dig information (via e-post, SMS, pushnotiser) om Tjänsten och andra relevanta tjänster kan Bolaget använda externa tjänster som kräver tillgång till dina kontaktuppgifter. Dessa externa tjänster får endast tillgång till dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att skicka dig information av ovannämnda slag.

Uppgifter som insamlas

·       Vid användning av tjänsten sparas ditt förnamn, efternamn, kön, e-postadress och telefonnummer. 

·       Användning av tjänsten innebär också att teknisk information insamlas din mobiltelefon och dess IP-adress.

·       Uppgifter om din diabetes, livsstil och levnadsvanor sparas i den mån du väljer att lagra dessa data.

·       Information om hur du använder tjänsten lagras när du nyttjar tjänsten.

Informationssäkerhet

Bolaget vidtar skäliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Bolaget har etablerat interna rutiner för kontinuerligt arbete med informationssäkerhet. Vid misstänkt eller bekräftad incidens som inbegriper dina personuppgifter kommer Bolaget kontakta dig.

Ändamål med insamlingen och behandlingen

·       För kunna erbjuda dig en så bra tjänst som möjligt.

·       För att kunna erbjuda dig en säker tjänst.

·       För att kunna uppfylla vårt ansvar enligt Användaravtalet.

·       För att kunna skicka dig information om relevanta varor och tjänster.

För att utveckla Tjänsten behövs emellertid externa konsulter och utvecklare, vilka temporärt kan få åtkomst till dina personuppgifter, i den mån det är nödvändigt för att utveckla tjänsten samt åtgärda driftstörningar och fel i Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

·       All data lagras inom EUs gränser.

·       Databehandling sker endast inom Sveriges gränser.

·       Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida inte ditt godkännande erhållits först, med undantag för utlämnanden som krävs enligt lag.

·       Personuppgifterna bevaras så länge det behövs för att tillhandahålla tjänsten enligt denna policy och användaravtalet.

·       Om du avslutar ditt konto upphör behandlingen av dina personuppgifter. För att avsluta ditt konto skickar du en förfrågan till hej@dialiv.se.

Gallring av personuppgifter

Dina uppgifter gallras när ändamålet med behandlingen upphört. Innan uppgifterna gallras kommer de avidentifieras och aggregeras så att uppgifterna kan användas i statistik och produktutveckling.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en komplett redovisning av alla personuppgifter som vi lagrar på dig. Du har rätt att korrigera och radera dina personuppgifter. För att nyttja denna rättighet ber vi dig kontakta oss på hej@dialiv.se

Du har rätt att kontakta Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är felaktig.